fbpx

ลงทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ออมสิน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ลงทะเบียน "เงินกู้ฉุกเฉิน" ออมสิน 

 ลงทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ออมสิน มาลงทะเบียนกัน

สำหรับข่าวการ ลงทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ออมสิน หลังขอปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากมีประชาชนลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก มียอดผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 2,462 ราย จึงส่งผลให้ระบบเครือข่ายของเว็บไซต์ธนาคาร และระบบการลงทะเบียนมีความขัดข้อง ซึ่งธนาคารได้ทำการปรับปรุงระบบใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง วันที่ 16 เมษายน 2563 สินเชื่อ ออมสิน ฉุกเฉินสำหรับ แม่ค้า และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 

 • ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า
 • คุณสมบัติผู้กู้ ที่ต้องมี
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนธนาคารออมสิน

ลงทะเบียน "เงินกู้ฉุกเฉิน" ออมสิน 

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้ง เรื่องเปิดให้ ลงทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 และ สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ โดยเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงใช้บริการผ่านเว็บไซต์ออมสิน สำหรับอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000บาท ดอกเบี้ย 10บาทต่อเดือน และผู้มีรายได้ประจำ หรือ สินเชื่อธนาคารออมสิน มนุษย์เงินเดือน วงเงินสูงสุด 50,000บาท ดอกเบี้ย 175บาทต่อเดือน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ได้เปิดรับลงทะเบียนเมื่อ 28มีนายน 63 ที่ผ่านมาและดำเนินการอยู่ในขณะนี้

สินเชื่อสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ

 • วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
 • ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อสำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
 • ต้องใช้คนคํ้าประกัน หรือสินทรัพย์มาคํ้าประกัน

สินเชื่อ ออมสิน ฉุกเฉินสำหรับ แม่ค้า

คุณสมบัติผู้กู้ ที่ต้องมี

สำหรับคุณสมบัติ ลงทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ออมสิน ต้องเป็นผู้มีได้รายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสากิจ ที่มีรายได้น้อย กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีอายุงาน 1ปีขึ้นไป หากเป็นเอกชนต้องมีอายุงาน 2ปีขึ้นไป เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะชำระเงินต้องไม่เกิน 60ปี มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ เปิดบัญชีประเภทเผื่อเรียก กับ ธนาคารออมสิน สาขาที่ขอกู้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เอกสาร ผู้มีอาชีพอิสระ ในการลงทะเบียน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 4. หลักฐานการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ถ้ามี)
 5. เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีมีประวัติหนี้ค้างชำระ)

เอกสาร ผู้มีรายได้ประจำ ในการลงทะเบียน

 1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้คํ้าประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้คํ้า
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 4. เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย(ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน
 6. ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
 7. หลักฐานการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ถ้ามี)
 8. เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีมีประวัติหนี้ค้างชำระ)

สินเชื่อธนาคารออมสิน มนุษย์เงินเดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียนธนาคารออมสิน

สำหรับขันตอนการ ลง ทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ออมสิน ทำได้เพียงง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เว็บนี้เท่านั้น จากนั้นให้คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้ารวมมาตรการช่วยเหลือลูกค่า” ต่อด้วย เลือกประเภทของเงินกู้ สำหรับ “ผู้มีอาชีพอิสระ” หรือ “ผู้มีรายได้ประจำ”อ่านเงื่อนไข กดที่คำว่า “ยินยอมข้อตกลง”กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้ว กด “กดส่งข้อมูล” รอ sms แจ้งลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน ติดต่อธนาคารตามวันเวลาพร้อมเอกสาร รอผลการพิจารณา จะได้รับแจ้งนัด ธนาคารออมสินสินเชื่อ เพื่อทำสัญญาฯ ติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาฯ และรับเงินกู้

ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องกรอก ดังต่อไปนี้

 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ชื่อผู้ลงทะเบียน
 • นามสกุลผู้ลงทะเบียน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • E-mail (ถ้ามี)
 • อาชีพ
 • รายได้
 • ผลกระทบ

หมายเหตุ* การพิจารณาสินเชื่อจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน จะไม่รับการพิจารณาสินเชื่อ ถ้าไม่ได้รับการติดต่อ

**ขอบคุณข้อมูลจาก Thairath และ Sanook**

สามารถติดตามรับชมข่าวสารต่าง ๆ ได้ตามด้านล่างนี้

เว็บเลขไทยเด็ด ศูนย์รวมแนวทางหวยเด็ด ๆ คลิกที่นี่

สรุป

สำหรับการเปิดให้ ลง ทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ออมสิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะช่วยเหลือผุ้ประสบผลกระทบ จากไวรัส โควิด-19 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือการชำระหนี้อื่นๆ ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน รวม 20,000ล้านบาท โดยการปล่อยให้ประชาชนกู้เงินดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ประกอบอาชีพ อิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ เป็นต้น ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารต่างๆ ที่อัพเดทให้ ท่านได้ชมกันแบบรายวัน ได้ที่ เว็บไซต์ เลขไทยเด็ด (lekthaided) ตลอด 24 ชั่วโมง